پیشکسوت ورزش باستانی مرحوم حاج حسین اعلم ساوه ای درکنار دوستانش در حضور آیت الله کاشانی
(دهه 30)