420 - احمد مطهری

فرزند حاج حسن مطهری متولد درساوه سال 1317 در سال 1331 به تحصیل علوم دینیه وآموزش مقدمات در مدرسه ساوه اشتغال پیدا کرده وبعداز دوسال عازم حوزه علمیه قم ومدت 6 سال در انجا مشغول فراگرفتن سطح ودیدن یک سال درس مرحوم آیه الله العظمی امام خمینی به نجف اشرف مشرف گردید ومدت یازده سال در نجف اشرف به تحصیل واستفاده ازدرس آیه الله خووی مرتبا واستفاده از درس آیه الله شاهرودی وآیات دیگر وطور تناوب اشتغال داشته وبعد از تبعید آیه الله العظمی امام خمینی از ترکیه به عراق از طرف حکومت جبار خائن ایران ومحمد رضا خان نوکر وفادار امریکا وسایر دول استمار گر که معظم له نخست  در ایران به زندان افکند وسپس به ترکیه وپس از مدتی از آنجا  به عراق تبعید نمود هفت سال تقربیا تلمذ نمودودر سال 1350 به ایران برای اقامت بازگشت وازجهت تضییقات  وتهدیدهائی که به طور عمومی همه ایرانیان مقیم عراقرادر فشارقرار داده بود عراق راترک وگفت ومدت هفت سال است که درحوزه علمیه قم سرگرم تحصیل وتدریس ونشر معارف از راه تالیف می باشد واز جمله تالیفات وی  ازاین قرار است

http://savehje.blogfa.com/post/15

--------------------------------------------

دومین امام جمعه ساوه آیت الله حاج احمد مطهری ساوجی در سال ۱۴۰۱ که به امام جمعه‌ای ساوه

http://olamasaveh.blogfa.com/post/76